Sowa Matematyczna
Pozostając na tej stronie oświadczasz, że zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookies. Zgadzam się, nie pokazuj mi więcej tej informacji

Strona główna

Aktualności

 

O konkursie

 

Kontakt

 

Panel nauczycielski

 

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady "Sowa Matematyczna"

https://sowa-mat.pl/

 

I. Wstęp

1. Ogólnopolska Olimpiada "Sowa Matematyczna", nazywana dalej „Olimpiadą” lub „Konkursem”, organizowana jest przez firmę Inter Art Irena Oczkoś (nazwa skrócona: Inter Art) z siedzibą w Elblągu, ul.Studzienna 23-24/9, 82-300 Elbląg, NIP:5782017507, REGON: 281388555 - nazywana w dalszej części Regulaminu jako Organizator Konkursu.

2. Organizator może określić szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz innych spraw dotyczących konkursu w innych regulaminach oraz dokumentach organizacji. Wszystkie regulaminy są opublikowane na stronie www.sowa-mat.pl

3. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny oraz maturalny).

4. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie: 

-szkół podstawowych (klasy 3-6)

-szkół gimnazjalnych

-liceów ogólnokształcących oraz liceów innych typów

-zasadniczych szkół zawodowych

-techników

 

II. Kategorie

5. Olimpiada odbywa się według następujących przedziałów wiekowych:

  - Junior: klasy 3. i 4. szkół podstawowych

  - Pitagoras: klasy 5. i 6. szkół podstawowych

  - Tales: klasy 1. i 2. szkół gimnazjalnych

  - Archimedes: klasy 3. gimnazjów, 1. liceów i techników oraz 1. 2. 3. zasadniczych szkół zawodowych.

  - Euklides: klasy 2. i 3. liceów i techników oraz 4. techników.

  - Szybka Sowa: rozszerzenie konkursu o dodatkowy etap dla uczestników kategorii Archimedes i Euklides

 

III. Etapy

6. Etap pierwszy: Olimpiada jest w formie testu przez stronę internetową lub w wersji drukowanej, rozwiązywany jest przez uczniów we wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach utworzonych wg podziału z pkt. 5. Regulaminu.

7. Etap drugi: spośród wszystkich zespołów wg podziału z pkt. 5. Regulaminu udział w drugiej części konkursu biorą uczniowie drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W tym etapie uczniowie nie rozwiązują zadań w grupach - każdy uczestnik rozwiązuje je samodzielnie, wypełniając kartę z zadaniami, która zostanie udostępniona przez organizatora konkursu w panelu koordynatora (do pobrania) lub wysłana pod wcześniej wskazany adres szkoły. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilku uczestników, zwycięzcą jest uczeń, który rozwiązał test w najkrótszym czasie. Organizator zastrzega sobie prawo do zarządzenia dogrywki w formie 3 etapu. Czas przeznaczony na rowiązywanie zadań to 90 minut.

 

IV. Koordynator drużyny

8. Każda drużyna uczestniczy w Olimpiadzie pod opieką nauczyciela (dalej nazywanego również koordynatorem). Jeden koordynator może prowadzić dowolną liczbę zespołów z jednej szkoły.

9. Koordynator jest odpowiedzialny za przekazywanie uczniom wszelkich informacji na temat konkursu, objaśnienie jego zasad oraz nadzór nad uczniami podczas konkursu. Koordynator ma prawo do wyznaczenia nauczyciela zastępcy, który będzie nadzorował pracę uczniów podczas rozwiązywania testu.

10. Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za przebieg Konkursu w swojej szkole. W szczególności zobowiązany jest do obsługi konkursowego konta szkoły oraz wysyłki prac uczniowskich z pierwszego etapu pod adres organizatora.

11. Jeden uczeń może być uczestnikiem tylko jednej drużyny. Wszyscy uczniowie, wchodzący w skład danej drużyny, muszą uczęszczać do tej samej szkoły. Istnieje możliwość łączenia uczniów z różnych szkół pod warunkiem, że należą one do tego samego zespołu szkół.

12. Nauczyciel, akceptując Regulamin, potwierdza tym samym, że podane dane osobowe oraz dane szkoły są zgodne z rzeczywistością oraz że jest nauczycielem w danej placówce edukacyjnej. Wszelkie zgłoszenia dokonane przez osoby, które nie są nauczycielami w danej placówce, będą zgłaszane do odpowiednich organów prawnych.


V. Zgłoszenia

13. Zgłoszenia do Olimpiady dokonuje wybrany nauczyciel danej szkoły. Nauczyciel, który zgłasza daną szkołę do konkursu staje się jednocześnie jej koordynatorem. Zgłoszenia szkół odbywają się poprzez stronę www.Sowa-Mat.pl

14. Po utworzeniu konta na stronie www.Sowa-Mat.pl oraz po zalogowaniu na dane konto, nauczyciel może utworzyć nowe zespoły, które będą brały udział w Olimpiadzie. Jedna drużyna zawsze składa się z 4 uczniów. Jeżeli liczba uczniów w drużynie będzie mniejsza, wymagane jest wniesienie opłaty za 4 uczestników.

15. Do Olimpiady może zostać zgłoszona dowolna liczba zespołów, jednak w przypadku zgłoszenia drużyn w liczbie większej niż 100 wymagana jest konsultacja tego z organizatorem.

16. Nauczyciel, który zakłada konto szkoły na stronie www.Sowa-Mat.pl jest zobowiązany do zapoznania się z wszystkimi regulaminami umieszczonymi na stronie Organizatora.

17. Zakładając konto szkoły, nauczyciel potwierdza, że Dyrektor placówki wyraził zgodę na udział szkoły w Olimpiadzie.

18. Po założeniu danej liczby drużyn, do panelu nauczyciela oraz na adres e-mail (podany przy rejestracji) zostanie wysłana wiadomość o drużynach oraz jaką opłatę należy wnieść na konto Organizatora.

19. Opłata za udział w konkursie jest pokrywana przez uczniów biorących w nim udział. Koszt jednej zgłoszonej osoby w jednej kategorii  to 7,50 zł. Wniesienie opłaty jest warunkiem udziału w konkursie.

20. Zgłoszenie w formularzu zawiera klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela oraz uczniów uczestniczących w konkursie.

21. Do pierwszego etapu Olimpiady zostaną dopuszczone wszystkie zespoły zgłoszone poprzez konto nauczyciela, za które zostanie wniesiona opłata wpisowa. W przypadku złamania przez nauczyciela regulaminu, organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta nauczyciela oraz wydania zakazu udziału danego zespołu w konkursie.

 

VI. Nagrody

22. Szczegółowe informacje dotyczące nagród w konkursie znajdują się w regulaminie nagród 


VII. Zasady olimpiady

23. Po założeniu konta przez koordynatora danej szkoły, nauczyciel ma możliwość utworzenia grup dla uczniów. Po założeniu grup dostępne są loginy i hasła, za pomocą których uczniowie będą mieli dostęp do konkursu. Nauczyciel ma obowiązek udzielić loginów i haseł uczniom. Loginy i hasła będą nieaktywne, dopóki nie zostanie wniesiona należna opłata za zgłoszenia drużyn.

24. Podczas rozwiązywania zadań Olimpiady przez uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania kalkulatorów, Internetu oraz innych pomocy naukowych.

25. Na rozwiązanie zadań Olimpiady (dot. etapu pierwszego) uczniowie mają 60 minut (nie dotyczny kategorii Szybka Sowa - 45 minut, oraz etapu drugiego - 90 minut). Jeżeli w tym czasie uczniowie nie zakończą rozwiązywania testu zostaną zdyskwalifikowani.

26. W przypadku źle sformułowanego pytania w egzaminie bądź jakiegokolwiek błędu, uczestnik otrzymuje za dane zadanie maksymalną liczbę punktów.

27. Od dnia ogłoszenia wyników koordynator ma tydzień na podjęcie decyzji dotyczącej terminu drugiego etapu, w przeciwnym razie drużyna może zostać zdyskwalifikowana. Wyniki będą udostępnione w panelach koordynatora oraz dodatkowo zostanie wysłana wiadomość na e-mail koordynatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zawartych w harmonogramie. W przypadku takowej zmiany Organizator informuje o nowym terminie drogą mailową.

Harmonogram VII edycji Olimpiady

17.09.2015 r. Rozpoczęcie zapisów szkół 

7.12.2015 31.12.2015 r. Zakończenie zapisów

7.12.2015 31.12.2015 r. Ostateczny termin wpłat za udział

I etap Olimpiady - 07.01.2016 r. (istnieje możliwość wyboru innego terminu przeprowadzenia konkursu - w takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy)

VIII. Postanowienia końcowe

29. Zebrane fundusze przeznaczane są na nagrody w Olimpiadzie oraz organizację całego przedsięwzięcia. Część pozostałych środków może zostać przeznaczona na nagrody dodatkowe dla uczniów (nieprzewidziane w Regulaminie) oraz na cele charytatywne.

30. Nagrody przewidziane za udział w konkursie zależą od liczby zespołów zgłoszonych do Olimpiady. Szczegółowe informacje o nagrodach znajdują się pod adresem http://sowa-mat.pl/index.php?p=nagrody2.

31. Prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

32. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie www.Sowa-Mat.pl

33. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie serwisu z powodów technicznych.

34. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji Olimpiady na twój adres email.

35. Oficjalny adres kontaktowy z organizatorem to [email protected] Organizator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 48 godzin od odebrania wiadomości.

36. W sprawach niezawartych w niniejszym Regulaminie, za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego. 


wersja do druku   wyświetlono w dniu (wersja z dnia) 25-3-2019, 08:51 (dd-m-rrrr, gg:mm)Regulamin Olimpiady | Dane Organizatora | Kontakt z organizatorem | Informacje | Materiały reklamowe